Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton

Banker ska inte slentrianmässigt stänga ute privatpersoner från att ha ett konto. Det skriver Malin Alpen, chef för verksamhetsområde Betalningar, i dag på SvD Debatt.

Många personer nekas betalkonto eller får sina betalkonton avslutade. Ofta handlar det om personer som saknar traditionella svenska id-handlingar, eller personer som kommer från länder utanför Europa och som befinner sig i Sverige för att arbeta eller studera. Att inte få ett konto innebär stora problem för dem som drabbas. Utan ett betalkonto är det mycket som inte fungerar i vardagen. Ett betalkonto är en förutsättning för att du ska få din lön utbetald och kunna betala dina räkningar. Att nekas tillgång till ett konto, eller att få det uppsagt, innebär stora problem och leder till ett finansiellt utanförskap för den som drabbas. Vi ser också att företag drabbas med stora problem att bedriva verksamhet som följd.
Samtidigt har banker en nyckelroll i arbetet att förhindra och motverka att kriminella kan utnyttja det finansiella systemet för sina syften. Att aktörerna tar detta ansvar är centralt för konsumentskyddet och det är viktigt för att allmänheten ska ha ett högt förtroende för de finansiella tjänsterna.
Att slentrianmässigt stänga ute vissa kundgrupper från att ha ett betalkonto är inte rätt väg att gå. En sådan utveckling kan också öka risken för penningtvätt i samhället eftersom transaktionerna riskerar att ta andra vägar där kontrollerna och riskmedvetenheten kan vara sämre. I stället borde banker se över om det finns andra åtgärder att vidta.

Vi vill se att bankerna prövar om de kan hantera risken för penningtvätt och annan kriminell verksamhet genom andra åtgärder än att stänga ute individer från betalkonton. Det bör göras vid varje ansökan som banken nekar eller varje konto som den överväger att avsluta.

Vi ser att flera åtgärder är nödvändiga för att motverka att det finansiella utanförskapet växer sig större.

Vi vill att banker alltid ska:

  • Göra individuella prövningar. Det finns en risk att banker fattar beslut om hela grupper av personer i stället för att ta individuella beslut om vilka betaltjänster som just en individ kan ha och erbjudas av banken. Detta riskerar att i onödan göra det svårt eller omöjligt för vissa personer att få tillgång till ett betalkonto.
  • Hitta andra riskminskande åtgärder. Bankerna behöver alltid pröva om det finns alternativ till att stänga ute en person från att ha ett konto. Till exempel kan banker skärpa övervakningen av kundens transaktioner för att på så vis kunna stoppa misstänkt aktivitet och snabbt kunna upptäcka oegentligheter.
  • Erbjuda lågriskkonton i stället. I vissa fall när banker identifierar allmänt högre risk borde personer kunna erbjudas begränsade konton. Det kan vara konton som innebär att kunden inte kan utföra vissa transaktioner som innebär penningtvättsrisker, exempelvis genom beloppsbegränsningar eller begränsningar i vilka tjänster som går att utföra.

Finansinspektionen kommer fortsätta arbeta för att främja finansiell inkludering och personers rätt till betalkonto. Det gör vi till exempel genom ett nytt krav på rapportering av statistik om betalkonton som kommer börja gälla under nästa år. Statistiken kommer ge oss möjlighet att bedriva en mer aktiv tillsyn. Ser vi inte att bankernas hantering av de här frågorna förändras till det bättre är vi beredda att vidta åtgärder. Det kan handla såväl om mer vägledning som att verka för ett ännu tydligare regelverk. Det kan även handla om ingripanden om vi ser behov av det.

Utan ett betalkonto är det svårt att få vardagen att fungera. Här har bankerna ett stort ansvar att inte göra det svårare än nödvändigt.