Ansvarsförsäkring

För att få tillstånd att verka som försäkringsförmedlare krävs att den som söker tillstånd (fysisk eller juridisk person) omfattas av en försäkring för den skadeståndsskyldighet som kan läggas på förmedlaren vid åsidosättande av sina skyldigheter (ansvarsförsäkring).

För dessa ansvarsförsäkringar ställs det upp specifika villkor, till exempel om geografisk omfattning och minimikrav för de högsta ersättningar som ska kunna betalas ut från försäkringen.

Kravet på ansvarsförsäkring finns i 2 kap. 7 och 8 §§ i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, 4 kap. förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution och 7 kap. Finansinspektionens föreskrifter, FFFS 2018:10 om försäkringsdistribution.

Vid ansökan om att utöva försäkringsförmedling ska en bekräftelse av den juridiska eller fysiska personens ansvarsförsäkring skickas till Finansinspektionen av försäkringsbolaget. Om ansvarsförsäkringen ändras eller upphör så ska försäkringsbolaget anmäla detta till FI.

Blanketter för anmälan om ansvarsförsäkring eller ändring/upphörande av ansvarsförsäkring finns via länk nedan.

Belopp för försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring

Nu gäller nya gränser för storleken på de ersättningar som kan betalas ut via försäkringsförmedlares ansvarsförsäkringar. Höjningen av beloppen följer av ny lagstiftning på försäkringsdistributionsområdet.

Bestämmelser om beloppsgränser finns även i den delegerade förordningen som kommissionen ska anta med stöd av artikel 10.7 i Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2016/97 (IDD). Eftersom denna förordning ännu inte antagits av kommissionen gäller de beloppsgränser som framgår av Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS) 2018:10.

Det är vart femte år som beloppsgränserna ska justeras med hänsyn till det europeiska konsumentprisindexet. Detta regleras i försäkringsdistributionsdirektivet (2016/97/EU). Eiopa har den 26 juni 2018 lämnat över ett utkast till kommissionen angående en anpassning av basbeloppen.

Därför gäller följande beloppsgränser:

  1. Ansvarsförsäkringen ska täcka ett belopp på minst 1 250 000 euro per skada och totalt 1 850 000 euro för alla skador under ett år, om inte en sådan försäkring redan tillhandahålls av ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag, eller ett annat företag för vars räkning eller med vars bemyndigande försäkringsförmedlaren handlar.
  2. Den högsta sammanlagda ersättning som kan betalas ut under ett år ska motsvara minst:
  • 2 500 000 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 2 och 10,
  • 3 750 000 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 11 och 20, och
  • 5 000 000 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20.

Beloppen enligt punkten 1 kommer att justeras med anledning av den delegerade förordningen som kommissionen ska anta.

Villkoren för försäkringsföremedlares ansvarsförsäkring regleras av 4 kap. förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution samt 7 kap. av FFFS 2018:10 om försäkringsdistribution. I FFFS 2018:10 fastställs de miniminivåer för de högsta ersättningar som kan betalas ut för en enskild skada och sammanlagt under ett år.

Läs mer

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan