Ansvarsförsäkring

För att få tillstånd att verka som försäkringsförmedlare krävs att den som söker tillstånd (fysisk eller juridisk person) omfattas av en försäkring för den skadeståndsskyldighet som kan läggas på förmedlaren vid åsidosättande av sina skyldigheter (ansvarsförsäkring).

För dessa ansvarsförsäkringar ställs det upp specifika villkor, till exempel om geografisk omfattning och minimikrav för de högsta ersättningar som ska kunna betalas ut från försäkringen.

Kravet på ansvarsförsäkring finns i 2 kap. 7 och 8 §§ i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, 4 kap. förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution och 7 kap. Finansinspektionens föreskrifter, FFFS 2018:10 om försäkringsdistribution.

Vid ansökan om att utöva försäkringsförmedling ska en bekräftelse av den juridiska eller fysiska personens ansvarsförsäkring skickas till Finansinspektionen av försäkringsbolaget. Om ansvarsförsäkringen ändras eller upphör så ska försäkringsbolaget anmäla detta till FI.

Blanketter för anmälan om ansvarsförsäkring eller ändring/upphörande av ansvarsförsäkring finns via länk nedan.

Belopp för försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring

Gällande beloppsgränser för försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring framgår av FFFS 2020:4 "Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution". Beloppsgränserna ska justeras vart femte år med hänsyn till det europeiska konsumentprisindexet. Detta regleras i försäkringsdistributionsdirektivet (2016/97/EU).

Följande beloppsgränser gäller:

  1. Ansvarsförsäkringen ska täcka ett belopp på minst 1 300 380 euro per skada och totalt 1 924 560 euro för alla skador under ett år. Detta gäller om inte en sådan försäkring redan tillhandahålls av ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag, eller ett annat företag för vars räkning eller med vars bemyndigande försäkringsförmedlaren handlar.
  2. Om försäkringsförmedlaren är en fysisk eller juridisk person med anställda ska den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas under ett år i stället för vad som anges ovan uppgå till:
    • minst 2 600 750 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början är mellan 2 och 10,
    • minst 3 901 130 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början är mellan 11 och 20, och
    • minst 5 201 500 euro om antalet anställda som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20.

Villkoren för försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring regleras av 4 kap. förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution och 7 kap. av FFFS 2018:10 om försäkringsdistribution. Se även FFFS 2020:4 "Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Läs mer


Senast granskad: 2020-09-11