Försäkringsförmedlare

En svensk försäkringsförmedlare måste ha tillstånd av FI för att bedriva försäkringsdistribution.

Ett tillstånd kan gälla antingen alla slags försäkringar, bara livförsäkringar eller bara skadeförsäkringar. Tillståndet får dessutom begränsas till att gälla en eller flera försäkringsklasser eller grupper av försäkringar.

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) innehåller mer information om ansökan.

Ansökan om nytt tillstånd

Avgift

Avgiften för fysiska personer är 23 800 kronor och 30 800 kronor för juridiska personer, om ansökan gäller tillstånd att bedriva försäkringsdistribution enligt

 • en eller flera livförsäkringsklasser, eller
 • både livförsäkringsklasser och skadeförsäkringsklasser.

Avgiften för fysiska personer är 16 800 kronor och 23 800 kronor för juridiska personer, om ansökan endast gäller tillstånd att bedriva försäkringsdistribution enligt en eller flera skadeförsäkringsklasser.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

FI börjar handlägga ärendet när avgiften är betald.

Så här ansöker fysiska personer om tillstånd

1. Vad din ansökan ska innehålla och hur du skickar in handlingarna

En fysisk person ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in följande handlingar till Finansinspektionen:

 • En komplett ifylld blankett Ansökan om tillstånd som försäkringsförmedlare – fysisk person
 • En komplett ifylld bilaga 1 – ledningsprövning fysisk person (ledningsprövningsblankett). Glöm inte att fylla i punkt 4.1 om intressekonflikter. Även om inga intressekonflikter förekommer ska detta kommenteras av den sökande.
 • En meritförteckning.
 • Bevis på godkänt kunskapstest, enligt 4 kap. 8 § FFFS 2018:10.
 • Uppgift om löpande fortbildning och yrkesutveckling, enligt 4 kap. 11 och 12 §§ FFFS 2018:10.
 • Uppgift om huruvida den sökande har eller kan väntas få nära förbindelser med någon annan som hindrar en effektiv tillsyn över den sökande. Om nära förbindelser finns ska uppgift även lämnas om hur och varför dessa inte hindrar en effektiv tillsyn över den juridiska personen. Nära förbindelser definieras i 1 kap. 14 § Försäkringsrörelselagen. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.

Förutom ovanstående handlingar ska ansökan även innehålla den ifyllda blanketten Anmälan om ansvarsförsäkring. Det är försäkringsgivaren, inte den sökande, som ska fylla i och skicka anmälan om ansvarsförsäkring till oss. Läs mer om ansvarsförsäkring.

2. Handläggarbrev och kompletteringsföreläggande

Inom sju dagar efter att ansökan har kommit in skickar FI ett handläggarbrev till kontaktpersonen med information om betalning och diarienummer. Handläggarbrevet skickas med e-post.

FI börjar handlägga ärendet när avgiften är betald. Om vi märker att ärendet är inkomplett skickar vi en kompletteringsföreläggande med information om hur ansökan ska kompletteras. Om ärendet är komplett inom två veckor från betalningsdatumet räknar vi handläggningstiden från och med betalningsdatumet. Om kompletteringen tar längre tid än två veckor förlängs handläggningstiden.

3. Prövningen

När ansökan prövas hämtar FI in uppgifter från bland annat Polisens belastningsregister, Kronofogden och Skatteverket.

4. Beslutet

FI:s beslut skickas till dig med posten.

5. Registrera beslutet hos Bolagsverket

Den som har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution ska registrera tillståndet hos Bolagsverket inom sex månader. Om tillståndet inte registreras inom denna tid upphör auktorisationen att gälla. Verksamheten får inte påbörjas förrän företaget har registrerats.

Så här ansöker juridiska personer om tillstånd

1. Vad er ansökan ska innehålla och hur ni skickar in handlingarna

En juridisk person ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in följande handlingar till Finansinspektionen:

 • En komplett ifylld blankett Ansökan om tillstånd som försäkringsförmedlare – juridisk person
 • En komplett ifylld bilaga 2 – ledningsprövning juridisk person (ledningsprövningsblankett) för varje person som ingår i bolagets ledning. Glöm inte att fylla i punkt 4.1 om intressekonflikter. Även om inga intressekonflikter förekommer ska detta kommenteras av personen som fyller i blanketten.
 • En meritförteckning eller ett cv för varje person som ingår i bolagets ledning.
 • Uppgift om vilka fysiska och juridiska personer som har ett innehav i det sökande företaget som överstiger tio procent och hur stort respektive innehav är. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.
 • Uppgift om huruvida den sökande juridiska personen har eller kan väntas få nära förbindelser med någon annan som hindrar en effektiv tillsyn över den sökande. Om nära förbindelser finns ska uppgift även lämnas om hur och varför dessa inte hindrar en effektiv tillsyn över den juridiska personen. Nära förbindelser definieras i 1 kap. 14 § Försäkringsrörelselagen. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.
 • Uppgift om vem i ledningen som uppfyller kraven på kunskap om regelverk, försäkringsmarknaden och försäkringar enligt 5 kap. 4−6 §§ Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution FFFS 2018:10. Motivera även hur personen uppfyller dessa krav.

Förutom ovanstående handlingar ska ansökan även innehålla den ifyllda blanketten Anmälan om ansvarsförsäkring. Det är försäkringsgivaren, inte den sökande, som ska fylla i och skicka anmälan om ansvarsförsäkring till oss. Läs mer om ansvarsförsäkring.

2. Handläggarbrev och kompletteringsföreläggande

Inom sju dagar efter ansökan har kommit in skickar FI ett handläggarbrev till kontaktpersonen med information om betalning och diarienummer. Handläggarbrevet skickas med e-post.

FI börjar handlägga ärendet när avgiften är betald. Om vi märker att ärendet är inkomplett skickar vi en kompletteringsföreläggande med information om hur ansökan ska kompletteras. Om ärendet är komplett inom två veckor från betalningsdatumet räknar vi handläggningstiden från och med betalningsdatumet. Om kompletteringen tar längre än två veckor förlängs handläggningstiden.

3. Prövningen

Alla som ska ingå i ledningen för en juridisk person som bedriver försäkringsdistribution ska uppfylla kraven i 2 kap. 7 § första stycket 2 i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. FI hämtar in uppgifter från bland annat Polisens belastningsregister, Kronofogden och Skatteverket när ansökan prövas.

Ledamöterna ska dessutom ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att ingå i ledningen och även i övrigt vara lämpliga. I 5 kap. i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution finns bestämmelser om vad som är tillräcklig insikt och erfarenhet. I detta kapitel finns det även information om vem som ska anses ingå i ledningen för en juridisk person som distribuerar försäkringar.

4. Beslutet

FI:s beslut skickas till bolagets adress med posten.

5. Registrera beslutet hos Bolagsverket

Den som har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution själv ska registrera tillståndet hos Bolagsverket inom sex månader. Om företaget inte registrerar sitt nya tillstånd inom denna tid upphör tillståndet att gälla. Verksamheten får inte påbörjas förrän tillståndet är registrerat hos Bolagsverket.

Ansökan om utvidgning av tillstånd

Avgift

Avgiften är 10 500 kronor om ansökan gäller tillstånd att bedriva försäkringsdistribution enligt

 • en eller flera livförsäkringsklasser, eller
 • både livförsäkringsklasser och skadeförsäkringsklasser.

Avgiften är 4 200 kronor om ansökan endast gäller tillstånd att bedriva försäkringsdistribution enligt en eller flera skadeförsäkringsklasser.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

FI börjar handlägga ärendet när avgiften är betald.

Så här utvidgar fysiska personer tillstånd

1. Vad din ansökan ska innehålla och hur du skickar in handlingarna

En fysisk person ansöker om utvidgat tillstånd genom att fylla i och skicka in följande handlingar till Finansinspektionen:

 • En komplett ifylld blankett Ansökan om utvidgat tillstånd som försäkringsförmedlare – fysisk person
 • En komplett ifylld bilaga 1 – ledningsprövning fysisk person (ledningsprövningsblankett). Glöm inte att fylla i punkt 4.1 om intressekonflikter. Även om inga intressekonflikter förekommer ska detta kommenteras av den sökande.
 • En meritförteckning.
 • Bevis på godkänt kunskapstest, enligt 4 kap. 8 § FFFS 2018:10.
 • Uppgift om löpande fortbildning och yrkesutveckling, enligt 4 kap. 11 och 12 §§ FFFS 2018:10.
 • Uppgift om huruvida den sökande har eller kan väntas få nära förbindelser med någon annan som hindrar en effektiv tillsyn över den sökande. Om nära förbindelser finns ska uppgift även lämnas om hur och varför dessa inte hindrar en effektiv tillsyn över den juridiska personen. Nära förbindelser definieras i 1 kap. 14 § Försäkringsrörelselagen. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.

Förutom ovanstående handlingar ska ansökan även innehålla den ifyllda blanketten Anmälan om ansvarsförsäkring. Det är försäkringsgivaren, inte den sökande, som ska fylla i och skicka anmälan om ansvarsförsäkring till oss. Läs mer om ansvarsförsäkring.

2. Handläggarbrev och kompletteringsföreläggande

Inom sju dagar efter att ansökan har kommit in skickar FI ett handläggarbrev till kontaktpersonen med information om betalning och diarienummer. Handläggarbrevet skickas med e-post.

FI börjar handlägga ärendet när avgiften är betald. Om vi märker att ärendet är inkomplett skickar vi en kompletteringsföreläggande med information om hur ansökan ska kompletteras. Om ärendet är komplett inom två veckor från betalningsdatumet räknar vi handläggningstiden från och med betalningsdatumet. Om kompletteringen tar längre tid än två veckor förlängs handläggningstiden.

3. Prövningen

När ansökan prövas hämtar FI in uppgifter från bland annat Polisens belastningsregister, Kronofogden och Skatteverket.

4. Beslutet

FI:s beslut skickas till dig med posten.

5. Registrera beslutet hos Bolagsverket

Den som har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution ska registrera tillståndet hos Bolagsverket inom sex månader. Om det nya tillståndet inte registreras inom denna tid upphör auktorisationen att gälla. Försäkringsdistribution inom de nya tillståndsklasserna får inte påbörjas förrän tillståndet är registrerat hos Bolagsverket.

Så här utvidgar juridiska personer tillstånd

1. Vad er ansökan ska innehålla och hur ni skickar in handlingarna

En juridisk person ansöker om utvidgat tillstånd genom att fylla i och skicka in följande handlingar till Finansinspektionen:

 • En komplett ifylld blankett Ansökan om utvidgat tillstånd som försäkringsförmedlare – juridisk person
 • En komplett ifylld bilaga 2 – ledningsprövning juridisk person (ledningsprövningsblankett) för varje person som ingår i bolagets ledning. Glöm inte att fylla i punkt 4.1 om intressekonflikter. Även om inga intressekonflikter förekommer ska detta kommenteras av personen som fyller i blanketten.
 • En meritförteckning eller ett cv för varje person som ingår i bolagets ledning.
 • Uppgift om vilka fysiska och juridiska personer som har ett innehav i det sökande företaget som överstiger tio procent och hur stort respektive innehav är. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.
 • Uppgift om huruvida den sökande juridiska personen har eller kan väntas få nära förbindelser med någon annan som hindrar en effektiv tillsyn över den sökande. Om nära förbindelser finns ska uppgift även lämnas om hur och varför dessa inte hindrar en effektiv tillsyn över den juridiska personen. Nära förbindelser definieras i 1 kap. 14 § Försäkringsrörelselagen. Använd gärna blanketten Ägaranmälan och nära förbindelser.
 • Uppgift om vem i ledningen som uppfyller kraven på kunskap om regelverk, försäkringsmarknaden och försäkringar enligt 5 kap. 4−6 §§ Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution FFFS 2018:10. Motivera även hur personen uppfyller dessa krav.

Förutom ovanstående handlingar ska ansökan även innehålla den ifyllda blanketten Anmälan om ansvarsförsäkring. Det är försäkringsgivaren, inte den sökande, som ska fylla i och skicka anmälan om ansvarsförsäkring till oss. Läs mer om ansvarsförsäkring.

2. Handläggarbrev och kompletteringsföreläggande

Inom sju dagar efter ansökan har kommit in skickar FI ett handläggarbrev till kontaktpersonen med information om betalning och diarienummer. Handläggarbrevet skickas med e-post.

FI börjar handlägga ärendet när avgiften är betald. Om vi märker att ärendet är inkomplett skickar vi en kompletteringsföreläggande med information om hur ansökan ska kompletteras. Om ärendet är komplett inom två veckor från betalningsdatumet räknar vi handläggningstiden från och med betalningsdatumet. Om kompletteringen tar längre än två veckor förlängs handläggningstiden.

3. Prövningen

Alla som ska ingå i ledningen för en juridisk person som bedriver försäkringsdistribution ska uppfylla kraven i 2 kap. 7 § första stycket 2 i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. FI hämtar in uppgifter från bland annat Polisens belastningsregister, Kronofogden och Skatteverket när ansökan prövas.

Ledamöterna ska dessutom ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att ingå i ledningen och även i övrigt vara lämpliga. I 5 kap. i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution finns bestämmelser om vad som är tillräcklig insikt och erfarenhet. I detta kapitel finns det även information om vem som ska anses ingå i ledningen för en juridisk person som distribuerar försäkringar.

4. Beslutet

FI:s beslut skickas till bolagets adress med posten.

5. Registrera beslutet hos Bolagsverket

Den som har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution själv ska registrera tillståndet hos Bolagsverket inom sex månader. Om företaget inte registrerar sitt nya tillstånd inom denna tid upphör tillståndet att gälla. Försäkringsdistribution inom de nya tillståndsklasserna får inte påbörjas förrän tillståndet är registrerat hos Bolagsverket.

Återkallelse av tillstånd

På försäkringsförmedlarens begäran kan delar av eller hela tillståndet återkallas. Om delar av tillståndet återkallas innebär det till exempel att vissa klasser tas bort. Vid återkallelse av hela tillståndet får försäkringsdistribution inte längre bedrivas.

Anmälan om återkallelse av tillstånd är avgiftsfri och FI fattar beslut inom 60 dagar.

Så här återkallar fysiska personer tillstånd

Återkalla delar av tillståndet eller hela tillståndet genom att:

Skicka in en skriftlig ansökan om återkallelse av tillstånd som försäkringsförmedlare, helst med mejl till finansinspektionen@fi.se.

Ansökan om återkallelse av tillstånd ska innehålla:

 • för- och efternamn samt personnummer, i formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX
 • information om vilka tillstånd som ska återkallas
 • en kopia av en giltig id-handling, helst i pdf-format
 • uppgift om mejladress dit beslutet ska skickas.

Beslutet skickas till dig via e-post inom 60 kalenderdagar.

Obs! Anmäl inte återkallelsen via Rapporteringsportalen/Försäkringsförmedlarapplikationen. Försäkringsförmedlarapplikationen är numera under avveckling och ärende om återkallelse av tillstånd handläggs manuellt.

Så här återkallar juridiska personer tillstånd

Återkalla delar av tillståndet genom att:

Skicka in en skriftlig ansökan om Avregistrering av vissa tillstånd som försäkringsförmedlare, helst med mejl till finansinspektionen@fi.se.

Ansökan om avregistrering av vissa tillstånd ska innehålla:

 • företagsnamn
 • organisationsnummer
 • information om vilka tillståndsklasser som ska återkallas
 • uppgift om kontaktperson
 • mejladress dit beslutet ska skickas
 • information bedriver gränsöverskridande handel inom försäkringsdistribution
 • ett styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll, alternativt motsvarande dokument om företaget är ett kommanditbolag eller ett handelsbolag. Av handlingen ska det tydligt framgå att företaget har beslutat att återkalla vissa tillstånd att bedriva försäkringsdistribution. Företaget ska ange i protokollet vilka tillståndsklasser som återlämnas.

Obs! Anmäl inte återkallelsen via Rapporteringsportalen/Försäkringsförmedlarapplikationen. Försäkringsförmedlarapplikationen är numera under avveckling och ärenden om återkallelse av tillstånd handläggs manuellt.

Beslutet skickas till er via e-post inom 60 kalenderdagar, förutsatt att ärendet är komplett. Om ärendet är inkomplett skickar FI ett kompletteringsföreläggande till den angivna kontaktpersonen via e-post.

Återkalla hela tillståndet genom att:

Skicka in en skriftlig ansökan om Återkallelse av tillstånd som försäkringsförmedlare, helst med mejl till finansinspektionen@fi.se.

Ansökan om återkallelse av tillstånd ska innehålla:

 • företagsnamn
 • organisationsnummer
 • information att företaget har beslutat att återkalla alla sina tillstånd att bedriva försäkringsdistribution
 • uppgift om kontaktperson
 • mejladress dit beslutet ska skickas
 • information bedriver gränsöverskridande handel inom försäkringsdistribution
 • ett stämmoprotokoll, alternativt motsvarande dokument om företaget är ett kommanditbolag eller ett handelsbolag. Av handlingen ska det tydligt framgå att företaget har beslutat att återkalla alla sina tillstånd att bedriva försäkringsdistribution.

Obs! Anmäl inte återkallelsen via Rapporteringsportalen/Försäkringsförmedlarapplikationen. Försäkringsförmedlarapplikationen är numera under avveckling och ärenden om återkallelse av tillstånd handläggs manuellt.

Beslutet skickas till er via e-post inom 60 kalenderdagar, förutsatt att ärendet är komplett. Om ärendet är inkomplett skickar FI ett kompletteringsföreläggande till den angivna kontaktpersonen via e-post.

 

Läs mer


Senast granskad: 2023-05-10