Svensk verksamhet utomlands

Svenska försäkringsförmedlare kan distribuera försäkringar inom hela EES. Verksamheten kan utövas från en filial i ett annat land eller genom gränsöverskridande verksamhet.

En svensk försäkringsförmedlare, eller sidoverksam försäkringsförmedlare, som vill distribuera försäkringar i ett annat land inom EES ska först underrätta FI. Detta gäller även anknutna försäkringsförmedlare som är registrerade hos Bolagsverket.

FI vidarebefordrar förmedlarens underrättelse till den utländska myndigheten inom 30 dagar från det att FI tog emot underrättelsen, om myndigheten vill ha sådana underrättelser. FI informerar samtidigt förmedlaren om detta.

Anmälan ska innehålla

 • för- och efternamn eller firma
 • person- eller organisationsnummer
 • försäkringsförmedlarens postadress i Sverige
 • uppgift om vilket land eller vilka länder verksamheten ska utövas i
 • vilken verksamhet som ska utövas där med angivande av försäkringsslag och i förekommande fall försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.
 • en kort beskrivning (på engelska) av de risker och åtaganden som kommer att omfattas av de försäkringsavtal som förmedlaren avser att distribuera i värdmedlemsstaten.

Anmälan om filial ska även innehålla

 • uppgift om förmedlaren är en anknuten försäkringsförmedlare och i så fall vilket eller vilka försäkringsföretag som förmedlaren är anknuten till
 • filialens firma och postadress
 • namnet på filialens företrädare

Avgift

En avgift på 3 600 kronor betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 30 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan