Ansök om godkännande

Här finns information om ansökningsförfarandet och vilka avgifter som gäller vid ansökan om godkännande av prospekt.

Ansökan

Ansökan om godkännande av prospekt, universellt registreringsdokument och tillägg till prospekt görs via Prospektwebben. Alla användare som ska skicka in en ansökan om godkännande behöver registrera sig för att skapa ett användarkonto. Information om behörighetshanteringen.

Avgifter

Nedan framgår avgifterna för de vanligaste prospekttyperna.

Godkännande och registrering av prospekt över aktierelaterade värdepapper: 60 000 kronor.

Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt över aktierelaterade värdepapper: 42 000 kronor.

Godkännande och registrering av prospekt över sekundäremissioner av aktierelaterade värdepapper: 32 400 kronor.

Godkännande och registrering av grundprospekt: 42 000 kronor.

Godkännande och registrering av prospekt över icke aktierelaterade värdepapper: 26 400 kronor.

Avgiften ska betalas till Finansinspektionen på bankgiro 5050-6922. Ange tilldelat diarienummer som betalningsreferens. Tidpunkten för betalningen påverkar inte den lagstiftade handläggningstiden, men betalningen ska ha registrerats innan ärendet beslutas.

Alla avgifter för olika typer av prospekt.

Handläggning

En ansökan ska innehålla följande i elektroniskt sökbart format:

  • utkast till prospekt,
  • i fyllda avprickningslistor,
  • handlingar som införlivas i prospektet genom hänvisning
  • eventuell begäran om utelämnade av information
  • eventuell passportering av prospektet
  • övrig information som FI har begärt i syfte att granska och godkänna prospektet eller granska och godkänna det universella registreringsdokumentet.

Mer information om vad som ska finnas med i ansökan om godkännande av ett universellt registreringsdokument i vissa situationer finns i artikel 42.1 g– i och 42.3–5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

Fullständig ansökan ska ha kommit in till FI före klockan 08.00 för att den arbetsdagen ska räknas som den första handläggningsdagen.

FI ska som huvudregel meddela beslut inom tio arbetsdagar från och med att ett utkast till prospekt lämnas in, förutsatt att informationen i prospektet är fullständig, konsekvent och begriplig. För ett erbjudande till allmänheten av en emittent som varken har värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller tidigare har erbjudit värdepapper till allmänheten, gäller i stället en handläggningstid på 20 arbetsdagar för bedömning av det första utkastet till prospekt. För kompletteringar efter det gäller tio arbetsdagar.

Om ansökan gäller ett prospekt som består av separata dokument som upprättas av så kallade frekventa emittenter (se artikel 9.11 i prospektförordningen) är handläggningstiden i stället fem arbetsdagar. Frekventa emittenter ska skriftligen informera den behöriga myndigheten om att de avser att lämna in en ansökan om godkännande minst fem arbetsdagar i förväg.

Om ansökan behöver kompletteras eller FI har synpunkter på prospektet påbörjas handläggningstiden på nytt när ett nytt utkast skickas in till FI.
Om FI inte meddelar beslut inom de tidsfrister som framgår av prospektförordningen innebär det inte ett godkännande av prospektet

 

Alla avprickningslistor till prospekt finns på sidan Blanketter/Prospekt.

Läs mer

Senast granskad: 2020-10-19
Laddar sidan