Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om den nya prospektförordningen. Frågor om prospektförordningen skickas till prospekt@fi.se.

Vad är FI:s Prospektwebb och hur ska den användas?

I samband med att EU:s prospektförordning började tillämpas i sin helhet den 21 juli 2019 lanserade FI ett nytt it-system där alla ärenden kopplade till EU:s prospektförordning ska hanteras (Prospektwebben). Utöver det ska även erbjudandehandlingar och tillägg till erbjudandehandlingar hanteras i Prospektwebben.

Alla användare som ska använda Prospektwebben behöver registrera en användarprofil i Rapporteringsportalen. Inloggning sker sedan med bank-id eller med mobilt bank-id. När en ansökan ska skickas in behövs sedan behörighet från den berörda emittenten. Det innebär att en företagsadministratör eller en firmatecknare hos emittenten tilldelar behörighet till de personer som ska kunna skapa ärenden i Prospektwebben. Även slutliga villkor tillhörande grundprospekt beslutade enligt EU:s prospektförordning kommer att skickas in till FI genom Prospektwebben. Personer som hanterar slutliga villkor behöver därför också registrera en användarprofil Rapporteringsportelen och efter det tilldelas behörighet från emittenten. Mer information om detta finns FI:s lathund för rapporteringsportalen.

Alla prospektärenden som ska beslutas från och med den 22 juli 2019 och prospektrelaterade frågor ska hanteras via Prospektwebben. Det samma gäller för Europapass, tillägg till prospekt och slutliga villkor till prospekt beslutade enligt EU:s prospektförordning. Ärenden kopplade till prospekt beslutade under nuvarande regelverk ska hanteras enligt tidigarerutiner, det vill säga skickas till prospekt@fi.se.

När bör en emittent eller erbjudare som vill ha ett prospekt godkänt enligt nu gällande regelverk senast lämna in ansökan om godkännande?

FI rekommenderar att prospekt som ska godkännas enligt nu gällande regelverk skickas in till FI senast den 6 maj 2019. Detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att godkännande ska kunna ske före den 21 juli 2019.

Kan FI granska ett prospekt enligt den nya prospektförordningen före den 21 juli 2019?

Ja, FI kommer ha möjlighet att granska och lämna synpunkter på utkast till prospekt före den 21 juli 2019. FI har dock inte möjlighet att godkänna prospekt enligt den nya prospektförordningen före detta datum.

Hur länge är de prospekt som är godkända enligt nu gällande regelverk giltiga?

Prospekt som godkänns i enlighet med LHF och prospektförordningen 809/2004/EG före den 21 juli 2019 är giltiga till dess att deras giltighetstid löper ut eller fram till tolv månader efter den 21 juli 2019 (beroende på vad som inträffar först), under förutsättning att de krav som framgår av 2 kap. 24 § LHF uppfylls. Detta gäller även grundprospekt enligt 2 kap. 16 § första stycket 2 och 3 LHF.

Vilket beloppsundantag för prospektskyldighet gäller i Sverige?

En medlemsstat får enligt artikel 3.2 andra stycket prospektförordningen besluta att tillämpa undantag från det tröskelvärde som framgår av artikel 3.2 första stycket b prospektförordningen. I Sverige bestäms det nationella tröskelvärdet i 2 kap. 1 § Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning där det framgår att ett prospekt inte behöver upprättas om det sammanlagda vederlaget för de värdepapper som erbjuds till investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

Gäller det så kallade 20-procentsundantaget i Sverige trots att 2 kap. 6 § 1 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument inte har upphävts?

Ja, prospektförordningen är direkt tillämplig i Sverige och sedan den 20 juli 2017 behöver ett prospekt inte upprättas om de värdepapper som tas upp till handel på en reglerad marknad är utbytbara mot värdepapper som redan tagits upp till handel på samma reglerade marknad, under förutsättning att de under en tolvmånadersperiod utgör mindre än 20 procent av det antal värdepapper som redan tagits upp till handel på samma reglerade marknad.

Kommer avgifter för ansökning om godkännande av prospekt och andra ärendetyper ändras med anledning av det nya regelverket?

Ja, under våren 2019 kommer avgifter för olika typer av prospekt skickas på extern remiss.

Vad händer om en ansökan om godkännande av prospekt är inskickad före den 21 juli 2019 men inte hinner godkännas före det nya regelverket träder i kraft?

Enligt förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning ska ansökningar om godkännande av prospekt som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande anses ha kommit in den 21 juli 2019. För det fall beslut i ärendet fattas den 21 juli 2019 eller senare ska prospektet således uppfylla kraven i det nya regelverket före FI godkänner ansökan.

Senast granskad: 2019-10-07
Laddar sidan