Solvens 2 har trätt i kraft – länkar till regelverkets olika delar

Den 1 januari trädde Solvens 2 i kraft, med nya regler för försäkringsrörelse. FI har samlat hänvisningar och länkar till de olika delarna i regelverket för att underlätta för svenska företag.

Solvens 2-regelverket består av följande delar:

  • Solvens 2-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet)
  • Solvens 2-förordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet)
  • Kommissionens genomförandeförordningar (tekniska genomförandestandarder)
  • Riktlinjer från Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Solvens 2 i svensk rätt

Solvens 2-direktivet har genomförts i svensk rätt genom ändringar i försäkringsrörelselagen och nya och ändrade föreskrifter från FI:

Regler på EU-nivå

Den delegerade förordningen och de tekniska standarderna för tillsyn och genomförande är direkt tillämpliga i varje medlemsstat. Information om dessa finns på Eiopas webbplats – Solvens 2.

Riktlinjer från Eiopa har samma rättsliga status som svenska allmänna råd. FI har underrättat Eiopa om att vi avser att tillämpa riktlinjerna i vår tillsyn. Information om riktlinjerna finns på Eiopas webbplats – Riktlinjer.

I några enstaka fall har FI valt att ge ut föreskrifter med bestämmelser som har samma innehåll som enskilda riktlinjer. Vilka det är framgår av beslutspromemorian om nya och ändrade regler för försäkringsföretag till följd av Solvens 2, se FFFS 2015:8 – föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse.

Rapportering enligt Solvens 2

Solvens 2 innebär nya rapporteringskrav och nya rapporteringstidpunkter. Information om rapporteringskraven framgår av:

Rapporteringskalender – Skadeförsäkringsföretag

Rapporteringskalender – Livförsäkringsföretag

Rapporteringskalender – Livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet och ringa övrig livförsäkringsverksamhet

FI vill också uppmärksamma företagen på att årsrapporten för 2015 ska rapporteras enligt äldre föreskrifter.