FI öppnar för höjt kontracykliskt buffertvärde i mars

Nästa gång FI ska fatta ett beslut om kontracykliskt buffertvärde är i mars. FI:s styrelse bestämde den 18 januari 2016 att arbetet för att förbereda beslutet ska inriktas så att värdet kan höjas om det bedöms nödvändigt. Värdet är i nuläget 1,5 procent.

FI ska varje kvartal fastställa ett kontracykliskt buffertvärde. Buffertvärdet är i dag fastlagt genom Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:5) om kontracykliskt buffertvärde.

När FI bedömer att värdet behöver ändras kommer nya föreskrifter att beslutas. Inför en sådan ändring kommer ett förslag till föreskrifter att skickas ut på remiss, på samma sätt som med andra föreskrifter och allmänna råd.

När FI bedömer att någon ändring av värdet inte behöver göras kommer FI:s styrelse att besluta om detta och beslutet offentliggöras på FI:s webbplats.

Styrelsen kommer även att inför varje nytt beslut bestämma vilken inriktning som arbetet för att förbereda nästa beslut ska ha. Även detta meddelas på FI:s webbplats.

FI fastställer det kontracykliska buffertvärdet för Sverige på basis av en kvalitativ bedömning som tar hänsyn till kvantitativa faktorer, bland annat buffertriktvärdet. FI gör fortlöpande en bedömning av vilket buffertvärde som bör gälla för nästkommande kvartal. FI:s styrelse bedömer att det finns anledning att överväga en höjning av buffertvärdet. Arbetet kommer därför att inriktas på att under den närmaste tiden ta fram ett förslag som gör det möjligt att höja värdet om det bedöms nödvändigt i mars. Ett förslag till föreskrifter tillsammans med en remisspromemoria kommer att remitteras i februari.

Laddar sidan