Förslag till central kontaktpunkt för betaltjänstleverantörer och utgivare av elektroniska pengar

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på teknisk standard (RTS) för att hjälpa medlemsstaterna att avgöra när betaltjänstleverantörer och utgivare av elektroniska pengar ska utse en central kontaktpunkt (CCP) för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet är att den centrala kontakpunkten ska säkerställa regelefterlevnaden av penningtvättsregelverket samt underlätta de behöriga myndigheternas tillsyn, bland annat genom att förse de behöriga myndigheterna med handlingar och information.

Medlemsstaterna får kräva att betaltjänstleverantörer och utgivare av elektroniska pengar med säte på deras territorier i annan form än filialer och vars huvudkontor är beläget i annan medlemsstat ska utse en central kontaktpunkt på deras territorium enligt artikel 45 (10) i direktiv (EU) 2015/849.

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna ska utarbeta förslag till tekniska standarder för kriterier när det är lämpligt att inrätta en central kontaktpunkt samt vilka funktioner denna ska ha. Kommissionen fattar sedan beslut om RTS utifrån kommitténs förslag.

Synpunkter på förslaget lämnas på Ebas webbplats, senast den 5 maj 2017.

Laddar sidan