Förslag till vägledning om hur terrorismfinansiering och penningtvätt kan förhindras vid elektroniska betalningsuppdrag

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (EBA, Eiopa och Esma) förslag till vägledning (Joint Guideline) för att klargöra vad betaltjänstleverantörer behöver göra för att upptäcka och förhindra att betalningsöverföringar används i terrorismfinansieringssyfte eller för penningtvättsändamål.

Vägledningen är del i ett större arbete som tillsynsmyndigheterna bedriver för att skapa en enhetlig tillämpning av penningtvättslagstiftningen.

För att förhindra att och kunna upptäcka om betalningsöverföringar utnyttjas för terrorismfinansiering och penningtvätt behöver betaltjänstleverantörerna kunna säkerställa vem som är avsändare (betalare) och mottagare av medlen (betalningsmottagare). Därför kräver den europeiska lagstiftningen att information om avsändaren och betalningsmottagaren ska följa med i betalningskedjan och att betaltjänstleverantören har ansvaret för att det sker. I förslaget till vägledning anges vad förmedlande betaltjänstleverantörer och betaltjänstleverantörer ska göra när sådan information saknas eller är bristfällig.

Vägledningen är framtagen utifrån art. 25 i förordningen (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006.

Synpunkter på förslaget lämnas på Ebas webbplats, senast den 5 juni 2017.

Läs mer

Laddar sidan