Godkänt betyg för svenskt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sveriges arbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism håller god nivå, enligt den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF).

Internationella experter har under femton månader gått igenom den lagstiftning som finns i Sverige för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. De har dessutom intervjuat ett hundratal företrädare för offentlig, privat och ideell sektor, för att bedöma hur effektivt arbetet bedrivs inom detta område.

När det gäller Finansinspektionens arbete sätter FATF värde på att tillsynen över den finansiella sektorn präglas av ett riskbaserat synsätt. FATF understryker också att de sanktioner som FI beslutat om, mot finansiella företag som inte följt regelverket, fått stor och positiv effekt för regelefterlevnaden.

FATF framhåller dock att FI:s tillsyn skulle behöva intensifieras ytterligare. Därför rekommenderar FATF att FI:s tillsyn mot penningtvätt får ytterligare resurser.

Utvärderingsrapportens kapitel 6, med titeln "Supervision", ger en utförligare beskrivning av hur FATF bedömer FI:s penningtvättstillsyn.

Laddar sidan