Bankernas marginal på bolån

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 7 punkter det första kvartalet 2018. Från 1,71 procent vid utgången av det fjärde kvartalet 2017 till 1,64 procent vid utgången av det första kvartalet 2018. Trots nedgången under de första kvartalet fortsätter bruttomarginalen att vara på en historiskt hög nivå.

Under det första kvartalet 2018 var nivån för utlåningsräntor på nya bolån i det närmaste oförändrad. Bankernas finansieringskostnad för bolån ökade. En ökad finansieringskostnad förklaras av att den del av finansieringen som utgörs av marknadsfinansiering blev dyrare på såväl korta som långa löptider. Med oförändrade utlåningsräntor minskade bruttomarginalen genom högre finansieringskostnader.

Sedan 2010–2011 har FI infört regleringar för att minska sårbarheten för såväl låntagare som banker. Hit hör till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25 procent och en aktivering av den kontracykliska kapitalbufferten. Regleringarna ökar bankernas kapitalkostnad och för att behålla avkastningsnivån på bolån kan bankerna till följd av nya regleringar ha ökat bruttomarginalen. FI beräknar att de införda regleringarna innebär en ökning av bankernas kapitalkostnad för bolån motsvarande 40–50 räntepunkter på utlåningsräntan. Det betyder att bara en del av den kraftiga ökningen av bankernas bruttomarginal sedan 2010–2011 kan förklaras av ökade kostnader för bankerna genom nya regleringar.

I uppdraget att värna finansiell stabilitet är FI mån om att bankerna i Sverige är robusta. Samtidigt har FI ett uppdrag att värna konsumenternas villkor. Utgifter för att finansiera det egna boendet är ofta ett hushålls största enskilda kostnad. FI publicerar bruttomarginalen på bolån som ett av flera verktyg som konsumenter kan använda vid förhandlingar om bolåneräntan. Den höga marginalen på bolån visar att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter. Samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. Det är därför viktigt att konsumenter kontaktar olika banker och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle detta sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.

Läs mer

Laddar sidan