FI vill att regeringen godkänner justeringar i amorteringskravet

Finansinspektionen föreslår två förändringar i FI:s föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. För det första ska företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter också omfattas av amorteringskravet. Det ska också bli möjligt att göra undantag för vissa krediter.

FI skickade i april i år ut ett förslag till ändringar av föreskrifterna på sedvanlig remiss. I dag har FI:s styrelse fattat beslut om det slutgiltiga förslag som nu skickas till regeringen för godkännande. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

En del av förslaget innebär att amorteringsföreskrifternas tillämpningsområde utvidgas, så att de även gäller för företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter.

FI föreslår också att det ska bli möjligt for kreditgivare som lämnar så kallade kapitalfrigöringskrediter att medge undantag från de krav på amortering som följer av amorteringsföreskrifterna. Denna typ av bolån är uppbyggda så att låntagaren inte betalar amorteringar och räntor löpande under kredittiden, vilket gör att lånen i praktiken inte går att lämna om de samtidigt omfattas av amorteringskraven.

FI anser att kapitalfrigöringskrediter kan fylla en viktig funktion för konsumenter som vill tillgodogöra sig kapital som finns bundet i den egna bostaden. Det finns därför anledning att ändra föreskrifterna så att företagen som omfattas av dem återigen kan lämna sådana krediter.

Laddar sidan