Nordea Hypotek AB övrigt systemviktigt företag

2018-10-19 | EBA Nyheter Stabilitet Bank

FI har identifierat Nordea Hypotek AB som ett övrigt systemviktigt företag i Sverige. Däremot har FI valt att inte påföra bolaget något extra buffertkrav i egenskap av övrigt systemviktigt företag eftersom det kommer att omfattas av den kapitalbuffert för övriga systemviktiga företag som den finska tillsynsmyndigheten ålägger Nordea Bank Abp på gruppnivå.

Den 1 oktober i år bytte Nordeakoncernen säte för moderbolaget genom en fusion. Därigenom absorberades Nordea Bank AB av den finska banken Nordea Bank Abp.

Eftersom Nordea Bank Abp efter fusionen bedriver omfattande verksamhet i Sverige – genom en filial och fyra tillståndspliktiga dotterbolag – har FI bedömt systemvikten i Nordea Bank Abp:s svenska verksamhet. Detta har resulterat i att FI har identifierat Nordea Hypotek AB som ett övrigt systemviktigt företag i Sverige.

Laddar sidan