Rapportering för resolutionsplanering och minimikravet på nedskrivningsbara skulder 2019

Finansinspektionen (FI) och Riksgäldskontoret (Riksgälden) har sedan det andra kvartalet 2018 begärt in information om hur de banker och andra institut som Riksgälden bedömer bedriver kritisk verksamhet för den finansiella stabiliteten uppfyller minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL). FI och Riksgälden kommer fortsatt att begära in information om minimikravet kvartalsvis.

Rapporteringen kommer från och med rapporteringen per den 31 december 2018 att bygga på delar av mallarna i Bilaga 1 till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624, flik Z 01.00 Organisationsstruktur, flik Z 02.00 Skuldstruktur och flik Z 04.00 Finansiell sammanlänkning inom koncernen.

Därutöver kan FI eller Riksgälden vid behov komma att begära in kompletterande information för att säkerställa att banker och andra institut uppfyller de principer om resolutionsbarhet som är kopplade till minimikravet.

Den kvartalsvisa inrapporteringen av minimikravet kommer inledningsvis att ske i Excelformat och ska lämnas till FI. Under 2019 kommer rapporteringen att övergå till att lämnas i FI:s rapporteringsportal. FI återkommer med ny information när det är möjligt att rapportera kvartalsvis information i rapporteringsportalen.

Rapportering för resolutionsplanering

Riksgälden har den 26 november publicerat information vad som gäller för den årliga rapporteringen för resolutionsplanering. För att undvika att företagen ska behöva rapportera in information till flera myndigheter kommer FI att vara mottagare av rapporteringen för resolutionsplanering. FI kommer sedan att dela informationen med Riksgälden.

Rapporteringen för resolutionsplanering omfattar nya rapporteringsmallar som ingår som en modul i Europeiska bankmyndighetens (Eba) rapporteringstaxonomi version 2.8, tillämplig från och med den 31 december 2018. Rapporteringstaxonomi version 2.8 finns tillgänglig att testrapportera i.

För mer information om rapportering för resolutionsplanering, se Riksgäldens webbplats.

Laddar sidan