Förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet som ska gälla för tjänstepensionsföretag. Föreskrifterna genomför delar av andra tjänstepensionsdirektivet (EU 2016/2341) och kompletterar regleringen med nationella tillägg.

Föreskriftsförslaget innehåller regler om hur företagen ska beräkna sina försäkringstekniska avsättningar och riskkänsliga kapitalkrav. Det innehåller också bestämmelser om tjänstepensionsföretagens kapitalbas, system för företagsstyrning och investeringar, liksom om den information som företagen ska lämna bland annat till de försäkrade. Vidare föreslår FI nya föreskrifter och allmänna råd om rapportering och redovisning.

Som en följd av de nya föreskrifterna föreslår FI att vissa ändringar också ska göras i befintliga föreskrifter om information och rapportering som gäller för försäkringsföretag. De föreskrifter om redovisning som i dag gäller för försäkringsföretag ska också upphävas och ersättas av nya föreskrifter.

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 december 2019.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 13 september 2019. Ange diarienummer FI Dnr 18-1154.

Frågor om remissen besvaras av Leonard Weber Landgren på tfn 08-408 985 06 eller e-post leonard.weberlandgren@fi.se.

Under perioden den 29 juli – 9 augusti 2019 besvaras frågor av Freddy Nyberg, freddy.nyberg@fi.se och under perioden den 12 – 23 augusti 2019 av Wiveca Wahlqvist Blumenthal, wiveca.wahlqvistblumenthal@fi.se.

Följebrev

Författningsförslag

Remiss-pm

Ändringsförslag

Hjälpdokument