FI följer riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI följer de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riktlinjerna är baserade på artiklarna 50a, 57a och 57b i EU:s direktiv 2015/849. Riktlinjerna utgår från de senaste ändringarna i direktivet och ger närmare anvisningar om hur Finansinspektionen ska samarbeta med utländska tillsynsmyndigheter för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i gränsöverskridande institut.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan