Identifiering av kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga företag (O-SII)

De tre företagsgrupperna Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank AB samt Nordea Hypotek AB kvarstår som övriga systemviktiga företag (O-SII) när Finansinspektionen (FI) publicerar 2020 års lista med beräkningar av företags och företagsgruppers systemvikt i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer.

Detta innebär att det kapitalbuffertkrav som består av kärnprimärkapital fortsatt ska vara 2 procent på gruppnivå för Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank AB. Detta leder inte till något högre totalt kapitalkrav eftersom dessa banker redan omfattas av ett buffertkrav för systemrisk på 3 procent. För Nordea Hypotek AB gäller att FI inte påför något sådant kapitalkrav eftersom företaget omfattas av den kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut som den finska tillsynsmyndigheten ålägger Nordea Bank Abp på gruppnivå.

Införandet av EU-kommissionens bankpaket innebär vissa förändringar i hur buffertkraven samverkar och att FI därmed behöver se över sin tillämpning av kapitalkraven. Det kan därmed inte uteslutas att nivån på O-SII-bufferten kan komma att förändras som en del i den översynen.

Laddar sidan