FI följer riktlinjer om lämpliga undergrupper av sektorexponeringar att tillämpa en systemriskbuffert på

FI har underrättat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi avser att tillämpa EBA:s riktlinjer för lämpliga undergrupper av sektorexponeringar för vilka behöriga eller utsedda myndigheter får tillämpa en systemriskbuffert i enlighet med artikel 133.5 f i direktiv 2013/36/EU.

EBA publicerade riktlinjerna den 30 september 2020 och de trädde i kraft den 29 december 2020.

Bakgrund

EU:s kapitaltäckningsdirektiv (CRD 5) definierar fyra specifika sektorexponeringar på hög nivå som en systemriskbuffert kan tillämpas på:

 1. hushållsexponeringar mot fysiska personer som är säkrade genom bostadsfastigheter
 2. exponeringar mot juridiska personer som är säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter
 3. exponeringar mot juridiska personer utom de som anges i led 2
 4. exponeringar mot fysiska personer utom de som anges i led 1.

Det finns tre dimensioner för att identifiera undergrupper av sektorexponeringar:

 1. typ av gäldenär eller motpartssektor
 2. typ av exponering
 3. typ av säkerhet.

De berörda myndigheterna får, under vissa förutsättningar, ytterligare kombinera de element eller delelement som valts med ett element eller delelement från någon av följande korrelerade underdimensioner:

 1. ekonomisk verksamhet (för elementet "juridisk person" i dimensionen "typ av gäldenär eller motpartssektor")
 2. riskprofil (för dimensionen "typ av exponering")
 3. geografiskt område (för dimensionen "typ av säkerhet").

När de berörda myndigheterna identifierar en undergrupp av sektorexponeringar att tillämpa en systemriskbuffert på bör de överväga om det är motiverat att aktivera en sektoriell systemriskbuffert. Detta ska ske på grundval av hur relevanta riskerna från den undergrupp av sektorexponeringar som de vill inrikta sig på är för stabiliteten i det finansiella systemet. Hänsyn ska tas till de olika källor där dessa risker kan framträda ur ett nationellt stabilitetsperspektiv och undvika en alltför detaljerad tillämpning av den sektoriella systemriskbufferten. Hänsyn bör tas till följande kriterier:

 1. storlek
 2. risknivå
 3. sammanlänkning.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan