Statlig utredning föreslår stärkta åtgärder på penningtvättsområdet

Betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42) har i dag lämnats till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt utöva tillsyn mot penningtvätt.

– Vi noterar att utredningen välkomnar det arbete FI redan gjort och gör för att utveckla tillsynen på penningtvättsområdet, säger generaldirektör Erik Thedéen. Utredningen konstaterar också att penningtvättstillsynen är väl integrerad i FI:s övriga tillsynsverksamhet.

Utredningen lämnar även förslag till ytterligare åtgärder, som att penningtvättstillsynen ska kopplas till FI:s hållbarhetsuppdrag och att FI ska bredda sina tillsynsaktiviteter till att omfatta fler typer av företag än tidigare.

– Verksamheten kan alltid förbättras och förslagen verkar intressanta. Flera av dem går i linje med det utvecklingsarbete som vi bedriver, bland annat när det gäller att göra mer avgränsade undersökningar och titta mer på mindre aktörer, säger Erik Thedéen. En ökad tillsyn kommer förstås också kräva ökade resurser. Vi ser därför positivt på att utredningen föreslår att FI ska få större anslag för att svara upp mot de förväntningarna.

– Vi kommer nu att studera förslagen noga, till att börja med i ett remissvar på betänkandet. Frågorna är av principiell vikt och remissvaret kommer därför att beslutas av FI:s styrelse, fortsätter Erik Thedéen.

Ett annat uppdrag för utredningen har varit att utreda förutsättningarna för ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter, mellan myndigheter och företag och inbördes mellan företag. Här föreslår utredningen bland annat att det ska införas en möjlighet till särskilt beslutad samverkan inom vilken uppgifter som annars omfattas av sekretess ska kunna utbytas. Ett syfte att fördjupa och formalisera samarbetet i Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism..

– FI välkomnar utredningens förslag om förbättrat informationsutbyte. Samarbete och informationsutbyte – nationellt och internationellt – är avgörande i arbetet med att effektivisera penningtvättstillsynen, säger Erik Thedéen.

Laddar sidan