Identifiering av övriga systemviktiga banker

SEB, Handelsbanken, Swedbank och Nordea Hypotek kvarstår som övriga systemviktiga banker och ska enligt tidigare beslut hålla en O-SII-buffert på 1 procent.

De tre svenska storbankerna har över tid haft stabila O-SII-poäng som vida överstiger gränsen för att klassas som övriga systemviktiga banker. Nordea Hypotek (som är ett svenskt dotterbolag till finländska Nordea Bank) får i år 362 O-SII-poäng. Det är högre än europeiska bankmyndigheten EBA:s rekommenderade gränsvärde på 350 poäng för automatisk identifiering av övriga systemviktiga banker.

I enlighet med EBA:s riktlinjer presenterar FI varje år de banker som FI identifierar som övriga systemviktiga i Sverige och det extra buffertkrav som följer med det. Identifieringen sker genom att FI ger bankerna poäng enligt EBA:s metod för Other Systemically Important Institutions (O-SII).