Den svenska bolånemarknaden 2012

Hushållens belåningsgrad för nya lån minskade under 2011, för första gången sedan 2002. Det bekräftas av bankerna i denna bolåneundersökning som också visar att efterfrågan på höga belåningsgrader har minskat sedan bolånetaket infördes för ett år sedan.

Knappt nio procent av hushållen i undersökningens stickprov av nya bolån har en belåningsgrad över 85 procent. Det är en halvering jämfört med motsvarande stickprov 2009. 

Stresstesterna på stickprovet visar att de allra flesta hushåll som har tagit ett nytt bolån har en god återbetalningsförmåga och är motståndskraftiga mot ränteuppgångar. Även vid antaganden om kraftiga prisfall och arbetslöshet påverkas endast en begränsad andel av hushållen. Det tyder på att de svenska bolånen i dagsläget inte hotar den finansiella stabili­teten.

Laddar sidan