Finansiering av terrorism

2016-03-15 | Rapporter Penningtvätt

Rapporten innehåller bland annat tillvägagångssätt och metoder för finansiering av terrorism.

I den nationella riskbedömning om finansiering av terrorism som publicerades i juni 2014 identifierades ett behov av att öka kunskapen och medvetenheten om finansiering av terrorism. Som ett led i att öka kunskapen har FI gett i uppdrag till Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats) att skriva en rapport om hotet från terroristfinansiering och erfarenheter av motåtgärder från andra länder.

Rapporten innehåller bland annat tillvägagångssätt och metoder för finansiering av terrorism. Dessutom finns ett avsnitt om hur Kanada och Storbritannien organiserat sig för att motverka, upptäcka och vidta åtgärder mot finansiering av terrorism.

Laddar sidan