Slutsatser av FI:s kartläggning av personskaderegleringen

Utgången i personskadeärenden kan få stora konsekvenser för skadelidande. En del skadelidande saknar tilltro till skaderegleringen i försäkringsföretagen. Sett till alla förekommande personskador är det ändå ett förhållandevis litet antal klagomål på skaderegleringen.

Det är inte FI:s uppgift att granska enskilda ärenden, varken inom sin löpande tillsyn eller i kraft av detta regeringsuppdrag. FI:s ställningstaganden i denna rapport är framåtblickande och tar sikte på löpande förbättringar.

FI har funnit att handläggningen av personskador i stort sett fungerar väl, men det finns vissa förbättringar att göra. FI kommer därför i den löpande tillsynen och genom dialog att följa upp skaderegleringsprocessen med försäkringsföretagen. Detta kan bidra till att innebörden av begreppet god försäkringsstandard fortsätter att utvecklas.

FI bedömer att det behövs en särskild tillsyn över den medicinska rådgivningen för att säkerställa en oberoende kvalitetssäkring och ett ökat förtroende. Tillsynen bör minst omfatta kriterier för hur och på vilka grunder läkare väljs, krav på rätt och tillräcklig läkarkompetens, inklusive försäkringsmedicinsk utbildning, samt frågor om intressekonflikter.

Dessutom anser FI att det finns behov av att värdera om de medicinska bedömningarna är objektiva, enhetliga, utförda på korrekta underlag och tillräckligt väl genomförda. Tillsynen kräver medicinska kunskaper när det gäller bedömningen av rätt och tillräcklig läkarkompetens, om den medicinska ärendehanteringen är utförd på korrekt underlag och om den är tillräckligt väl utförd.

FI anser också att:

  • Prövningsnämnderna måste överväga vilka möjliga intressekonflikter som kan uppstå och genom sin sammansättning säkerställa konsumentinflytandet. Det är även viktigt att nämnderna säkerställer att de har tillräcklig tillgång till medicinsk kompetens för att kunna avgöra ärendena.
  • Företagen bör säkerställa att de har systemstöd som är anpassade till verksamheten för att uppnå en effektiv och rättssäker skadereglering.
  • Företagen bör säkerställa att skadeärenden är ordentligt utredda. Direktskadereglering och tjänstemannabedömningar bör inte förenklas för mycket.
  • Företagen bör aktivt och kontinuerligt arbeta med att utveckla den individuella informationen till och dialogen med skadelidande. Där ingår att företagen lämnar tydlig och förståelig information genom hela skaderegleringsprocessen samt att materiella beslut meddelas skriftligt och motiveras. Vidare behöver beräkningar förklaras i större utsträckning än i dag.
  • Företagen bör regelbundet kvalitetssäkra hela skaderegleringsprocessen, oavsett om skaderegleringen sker i egen regi eller i utlagd verksamhet. För detta krävs väl dokumenterade processer och rutiner och uppföljning av dessa.

För att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas enligt ovan, kommer FI att föra en dialog med försäkringsbranschen.

FI:s uppdrag

FI har haft i uppdrag att kartlägga och analysera om försäkringsföretagen upprätthåller god försäkringsstandard i personskaderegleringen. FI har granskat de processer, rutiner och systemstöd som försäkringsföretagen använder i skaderegleringen, internt och i prövningsnämnder, och bedömt om dessa rutiner fungerar tillfredsställande eller bör förbättras. FI som enligt uppdraget särskilt skulle belysa hanteringen av de trafikskadade ser ingen anledning att särskilt redovisa skadereglering av trafikskador i rapporten eftersom den skaderegleringen överlag överensstämmer med övrig personskadereglering.

Läs mer

Laddar sidan