Försäkringsföretagens hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister

2019-04-09 | Rapporter Försäkring

Om ett försäkringsföretag går i konkurs utgörs grunden för förmånsrätten av ett särskilt register som varje enskilt försäkringsföretag ska hålla. FI har undersökt hur företagen hanterar registret och bedömer att företagen generellt har en tillfredsställande kontroll över sin hantering.

Registret som ligger till grund för förmånsrätten benämns förmånsrättsregister i Solvens 2-regelverket och skuldtäckningsregister i Solvens 1-regelverket.

FI har granskat företagens process för hur de arbetar med hanteringen av registret genom en enkät som 40 företag har besvarat. Processen bör omfatta att registret kontinuerligt ses över, uppdateras och underhålls. Inom ramen för processen ska det finnas relevanta styrdokument.

FI bedömer att företagen generellt har en tillfredställande kontroll över sin hantering av registret. Företagen har fastställt och ser löpande över styrdokument för hanteringen. De uppdaterar även löpande registret enligt fastställda rutiner. De flesta företagen har dessutom angett att en central funktion eller en annan intern kontrollfunktion har granskat hanteringen av registret, vilket FI anser är lämpligt.

För att ytterligare stärka konsumentskyddet anser FI att företagen bör fastställa

  • en marginal för hur mycket värdet på tillgångarna ska överstiga deras försäkringstekniska avsättningar (FTA)
  • riktlinjer för när företagen ska påbörja en tätare uppföljning av registret.