Svenska konsumtionslån

Ett av Finansinspektionens (FI) uppdrag är att verka för ett högt skydd för konsumenter på de finansiella marknaderna. Därför gör FI bland annat en årlig kartläggning av nya konsumtionslån. Kartläggningen bidrar till att öka vår förståelse för konsumtionslånen och de risker de innebär för låntagarna. Lån och lånebetalningar har stor betydelse för hushållens ekonomi. För en låntagare med en genomsnittlig inkomst som tar ett större konsumtionslån kan månadsbetalningen för räntan och amorteringen motsvara betalningen för ett betydligt större bolån.

Det är fjärde gången FI kartlägger konsumtionslån i Sverige. Över tid ser vi att de personer som tog nya konsumtionslån hade högre inkomster och att något färre låntagare med låga inkomster tog blancolån över 100 000 kronor, jämfört med tidigare år. Trots att andelen låntagare med underskott i en förenklad kvar-att-leva-på-beräkning sjunkit något mellan 2020 och 2019, så hade ungefär 15 procent av låntagarna med nya blanco- eller objektslån och var femte låntagare med avbetalningsköp ett underskott. Det är tecken på brister i långivarnas kreditprövningar.

Vår kartläggning visar att låntagare med de högsta inkomsterna tog de största lånen, men låntagare med lägre inkomster betalade mer i räntor och amorteringar i förhållande till sin disponibla inkomst. I genomsnitt betalade personer med nya blancolån 8 procent av sin inkomst i räntor och amorteringar för lånet 2020. Månadsbetalningens andel av inkomsten har sjunkit över tid som en följd av lägre räntor, stigande inkomster bland de som tagit lån och något längre löptider för större lånebelopp. Andelen av små konsumtionslån, under 5 000 kronor, ökade med 25 procent jämfört med 2019. Ökningen bestod av fler fakturor och avbetalningar, vilket kan bero på ökad e-handel under pandemin.

Andelen låntagare som fick inkassokrav var 5,7 procent. Inkassoandelen har minskat sedan 2018, men ökade något mellan 2019 och 2020. Unga låntagare och låntagare med låga inkomster har högre risk att få tidiga betalningsproblem. 8 procent av låntagarna under 25 år fick ett inkassokrav inom fem månader. Kartläggningen fångar till stor del låntagare med fakturor som blivit räntebärande och som i många fall redan lett till betalningspåminnelser. Därför är andelen låntagare med fakturor som får inkassokrav högre än den skulle vara om kartläggningen omfattade alla fakturor. För alla lån i kartläggningen som inte var en faktura fick 1,6 procent av låntagarna ett inkassokrav inom fem månader år 2020.