Behövs tilläggs- och produktförsäkringar?

Konsumenternas behov av tilläggsförsäkringar skiljer sig åt beroende på ålder. Yngre har större behov av tilläggsförsäkringar jämfört med äldre, som ofta har litet behov av dem. Behovet av produktförsäkringar är litet och ofta behövs de inte alls. Det visar en fördjupad analys som Finansinspektionen (FI) har gjort.

Tilläggsförsäkringar tecknas till grundförsäkringar som hem-, villa- och bilförsäkringar. Allriskförsäkring bedöms vara den vanligaste tilläggsförsäkringen och den omfattar ytterligare skadehändelser på den egendom som grundförsäkringen omfattar. Produktförsäkringar är fristående försäkringar som tecknas för ett specifikt föremål. De ger vanligen ett något mer omfattande försäkringsskydd än allriskförsäkringar.

Många konsumenter har tilläggs- och produktförsäkringar och premierna för försäkringarna uppgår till flera miljarder kronor årligen. Därför har FI undersökt om konsumenter har ett behov av tilläggs- och produktförsäkringar. Vi har bedömt behov utifrån att försäkringsprodukter bör ge konsumenterna som kollektiv en rimlig försäkringsersättning i förhållande till den premie de betalar. En låg ersättning i förhållande till premien är en indikation på att det finns konsumenter som betalar för ett skydd som de har ett litet behov av.

Analysen visar att yngre konsumenter har ett större behov av tilläggsförsäkringar än de som är äldre och som ofta har ett litet behov av dem. Konsumenternas behov av produktförsäkringar är litet och ofta behövs de inte. För enskilda individer kan behovet dock se annorlunda ut, i synnerhet för den som saknar hemförsäkring med allriskskydd. Av analysen framgår också att försäkringsföretagens kostnader för att tillhandahålla produktförsäkringar uppgår till närmare 60 procent av premieintäkterna. Det är nästan dubbelt så högt som den försäkringsersättning som betalas ut till försäkringstagarna. Kostnaderna består till stor del av ersättning till de butiker som tillhandahåller produktförsäkringar.

En konsument kan inte få ersättning ur två försäkringar för en och samma skade-händelse. Det är därför onödigt att ha flera försäkringar som täcker samma föremål och skadehändelse. Det är också ofta bättre att ha en allriskförsäkring än flera produktförsäkringar. Konsumenter bör se över sina försäkringar och undvika att ha överlappande försäkringsskydd.

Försäkringsföretagen är ansvariga för att ta reda på konsumentens krav och behov av försäkringsskydd innan en tilläggsförsäkring tecknas. När det gäller produktförsäkringar är försäkringsföretagen i stället ansvariga för att de butiker som tillhandahåller dem beaktar konsumentens krav och behov innan en försäkring tecknas.