Remissvar: Nya regler för revisorer och revision

FI välkomnar nya striktare regler, men anser att delar av förslagen inte uppfyller det huvudsakliga syftet med regleringen, att höja revisionskvaliteten och bidra till finansiell stabilitet.

FI välkomnar nya striktare regler för revisorer och revision. FI är medveten om att det finns risker och kostnader med en utvidgad eller skärpt reglering. De vinster för samhället som skärpt reglering förväntas leda till måste klart uppväga dess kostnader. På områdena nedan anser FI att intresset av en striktare reglering klart överväger.

FI anser att delar av förslagen som läggs fram i utredningen inte uppfyller det huvudsakliga syftet med regleringen, vilket är att höja revisionskvaliteten och bidra till den finansiella stabiliteten. FI har följande sammanfattande kommentarer till utredningen.

  • De nu gällande kraven på oberoende ledamot i revisionsutskottet bör behållas.
  • Definitionen av ”företag av allmänt intresse” behöver utökas så att den omfattar fler finansiella företag.
  • En revisor bör inte få tillhandahålla revisionsklienten tjänster som är relaterade till företagets risk- och regelefterlevnadsfunktioner.
  • Företag av allmänt intresse ska omfattas av reglerna för revisionsutskottets arbete.
  • Endast ledamöter som är oberoende gentemot revisorskåren bör ingå i Tillsynsnämnden för revisorer.
  • Nationella regler för disciplinära åtgärder (administrativa sanktioner) bör införas med utgångspunkt i utredningens alternativa förslag.
  • Det bör inte införas någon möjlighet att förlänga revisionsuppdragets varaktighet bortom krav som fastställs på byrårotation för företag av allmänt intresse, dvs. tio år enligt utredningens förslag. Regeringen bör överväga om finansiella företag ska omfattas av krav på byrårotation efter sex år.
Laddar sidan