Remissvar: Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

FI är positiv till utredningens förslag om förtydligat och kompletterande tillsynsansvar och till det moderniserade språket i tryggandelagen.

Finansinspektionen är positiv till utredningens förslag om förtydligat och kompletterande tillsynsansvar och till det moderniserade språket i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (TrL). FI är även positiv till möjligheter att göra ett uppehåll i utbetalningar eller att förlänga utbetalningstiden för pension och att överföra värdet i flera pensionsförsäkringar till en och samma pensionsförsäkring med samma försäkrad.

Mot bakgrund av FI:s uppdrag att arbeta för att det finansiella systemet ger ett högt skydd för konsumenter invänder dock FI mot utredningens förslag till bestämmelser om värdering av arbetsgivares pensionsreserv. Enligt FI:s bedömning innebär utredningens förslag till 3–4 §§ i TrL en risk för att framför allt pensionstagare med tryggande i stiftelse utan kreditförsäkring får otryggare pensioner än andra grupper med likartade pensionsförmåner vid arbetsgivares eventuella konkurs. FI:s huvudinvändning gäller bestämningen av den ränta som har en avgörande betydelse vid värderingen av arbetsgivares pensionsreserv.

Framför allt i nuvarande lågränteläge skulle den föreslagna ordningen innebära att skyddet för nuvarande och framtida pensionärer blir otillräckligt. FI anser därför att det i lag ska framgå att försäkringstekniska grunder inte ska vara del av en allmän pensionsplan. FI anser vidare att det i lag bör framgå att kapitalvärdet av den pension som arbetstagaren intjänat vid beräkningstillfället ska beräknas med ledning av de försäkringstekniska grunder som anges i lag eller i föreskrifter, oberoende av om det finns en allmän pensionsplan eller inte.

Laddar sidan