Yttrande över promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Finansinspektionen (FI) begränsar sitt yttrande till frågan om avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser. De övriga delarna av promemorian berör inte direkt FI:s ansvarsområden.

FI anser att vissa stabilitetsaspekter av förslaget om avdragsförbud inte är tillräckligt belysta och att de bör beaktas när ett avdragsförbud utformas. En sådan viktig aspekt är påverkan på bankernas val av vilka slags kvalificerande skulder de ska ge ut för att möta de krav som kommer från det nya krishanteringsregelverket.

Avdragsförbud kan göra att bankerna uppfyller dessa krav med skuldinstrument som inte kan omvandlas till kapital utanför resolution. Det motverkar den gynnsamma effekten på stabiliteten som lyfts fram i promemorian, nämligen att banker via avdragsförbud får anledning att uppfylla kapitalkrav med kärnprimärkapital snarare än skuldinstrument. Det går därför inte att utesluta att bankerna får en skuldsammansättning som sammantaget gör dem mindre, snarare än mer, robusta.

När det gäller de regler som föreslås för försäkringsbolag noterar FI i första hand att vissa mer tekniska ändringar behövs.

Laddar sidan