Remissvar till En ny lag om försäkringsdistribution

FI välkomnar det ökade kundskydd på marknaden för försäkringsdistribution som följer av försäkringsdistributionsdirektivet. FI är även positiv till att promemorian i vissa delar föreslår att det ska införas längre gående konsumentskyddsregler än vad som följer av direktivet och till de ställningstaganden som gjorts i frågan om gränsdragningen mellan försäkringsdistribution och värdepappersrörelse.

FI tillstyrker flertalet av promemorians förslag, liksom de resonemang som förs. Det finns dock ett antal frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behöver göras förtydliganden och tillägg.

En av de mest relevanta frågorna är gränsdragningen mellan försäkrings-distribution och värdepappersrörelse. FI delar bedömningen att det inte längre bör vara möjligt för förmedlare att tillhandahålla investeringstjänster inom ramen för försäkring. FI avstyrker däremot förslaget i den del som avser möjlighet att som sidoverksamhet tillhandahålla investeringsrådgivning avseende fondandelar som placeras i en fondförsäkring eller depåförsäkring. FI anser att fördelarna för konsumenterna inte överväger den otydlighet och inkonsekvens som förslaget innebär.

Regleringen om sidoverksamhet för försäkringsförmedlare bör enligt FI förtydligas. FI ser vidare positivt på möjligheten att pröva ett ärende om ingripande innan ett tillstånd återkallas på formella grunder samt den utökade lämplighetsprövningen. Likaså välkomnas promemorians förslag om förbud mot så kallade up front-provisioner.

FI anser att reglerna avseende rådgivning på grundval av opartisk och personlig analys även bör omfatta försäkringsföretag och att det bör övervägas om uttrycket kan ersättas med "rådgivning på oberoende grund". FI bedömer också att bestämmelserna om information till kund samt passandebedömning även bör gälla för pensionsförsäkringar vars värde är exponerat mot marknadsvolatilitet.

Läs mer

Laddar sidan