Remissvar på Utkast till lagrådsremiss Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslagen till regler för när Riksbanken ska ha möjlighet att ta upp lån för att förstärka valutareserven. Att upplåning endast får ske om valutareserven har använts i likviditetsstödjande åtgärder ger en rimlig balans mellan behovet av att Riksbanken har tillräckliga medel tillgängliga för att med kort varsel kunna ge likviditetsstöd i utländsk valuta och principen att staten inte binder mer medel i öronmärkta fonder än nödvändigt.

För förslaget talar även att det finansiella regelverket – bland annat genom effektivare medel för krishantering och krav på likviditetsbuffertar i bankerna – stärkts avsevärt sedan Riksbanken senast hade anledning att ta valutareserven i anspråk för likviditetsstöd till banker.

FI tillstyrker även principerna bakom förslagen att ge Riksbanken ett målsatt eget kapital, hur vinstmedel ska disponeras, samt att villkoren för återställa Riksbankens egna kapital fastställs i lag. Däremot efterlyser FI en tydligare analys av målnivån för Riksbankens egna kapital. FI ställer sig särskilt frågande till resonemang i utkastet som kopplar Riksbankens egna kapital till risker för instabilitet i det finansiella systemet. Riksbankens möjligheter att ge likviditetsstöd (eller att köpa tillgångar i penningpolitiskt syfte) begränsas inte av det egna kapitalet.

Läs mer

Laddar sidan