Svar på EU-samråd om en mer konkurrensbetonad och innovativ europeisk finansiell sektor

FI har svarat på EU-kommissionens samråd om FinTech: en mer konkurrensbetonad och innovativ europeisk finansiell sektor. FI välkomnar kommissionens arbete och framhåller vissa övergripande principer.

FI framhåller bland annat att ansatsen för att underlätta finansiell innovation ska vila på samma grundstenar som annan reglering som gynnar innovation och motverkar protektionism.

Regler behöver vara teknikneutrala vilket till exempel innebär att samma krav gäller oavsett om ny teknik används eller inte. FI betonar att finansiella företag ska kunna hantera risker vilket även gäller risker associerade till innovativ finansiell teknologi.

FI anser också att tillståndsgivning och tillsyn bör ligga på nationell nivå, men att de europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) har en viktig roll att skapa en likartad och framåtblickade tillämpning av reglerna i medlemsländerna.

Läs mer

Laddar sidan