Ytterligare verktyg för makrotillsyn

FI tillstyrker promemorians lagförslag om ytterligare verktyg för makrotillsyn. Förslagen utökar FI:s möjligheter att vidta åtgärder.

Bemyndigandet är viktigt för att finansiella obalanser på kreditmarknaden ska kunna motverkas effektivt. Genom lagändringarna får FI möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Laddar sidan