Remissvar på EU-förslag om ändring av motorfordonsförsäkringsdirektivet

2018-08-24 | Remissvar Försäkring

Finansinspektionen tillstyrker de föreslagna ändringarna och lämnar därutöver några kompletterande synpunkter.

FI:s synpunkter handlar om innehållet i eventuellt harmoniserade intyg om skadehistorik och skilda begrepp i direktivet och i svensk rätt.

Läs mer

Laddar sidan