Remissvar: Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav

FI tillstyrker förslagen om ändrade utbildningskrav för att få avlägga revisorsexamen. Eftersom revision av finansiella företag fyller en viktig samhällsfunktion är det dock av vikt att kompetenskraven för revisorer inte sänks.

Det är av stor betydelse att revisorer har den kompetens som krävs för revision av finansiella företag. FI noterar att kraven på framförallt den teoretiska och praktiska utbildningens längd för att avlägga revisorsexamen kommer att sänkas genom förslagen. FI vill därför särskilt understryka att det är viktigt att Revisorsinspektionen ser till att svårighetsgraden inte sänks eller att omfattningen minskas för provet för revisorsexamen. FI är av uppfattningen att höga kompetenskrav för att erhålla revisorsexamen i sig kan bidra till revisorsyrkets status och attraktivitet.

FI efterlyser också en bredare analys av varför revisorsyrket har förlorat i attraktivitet. Utifrån att FI inte finner analysen fullständig är det svårt att bedöma i vilken utsträckning förslagen i remissen bidrar till att göra revisorsyrket mer attraktivt.

Laddar sidan