Remissvar: Tryggad tillgång till kontanter

FI välkomnar att Riksbankskommittén utreder frågan om vilka aktörer som har ansvar för att kontanttjänster tillhandahålls i tillräcklig omfattning. FI avstyrker dock kommitténs förslag att vissa svenska bankaktiebolag och svenska filialer till utländska kreditinstitut ska få ansvar för att tillhandahålla vissa kontanttjänster. Att trygga tillgången till kontanter är en kollektiv nyttighet som staten rimligen bör svara för.

Förslaget om att vissa kreditinstitut ska vara skyldiga att tillhandahålla vissa kontanttjänster syftar primärt till att uppnå regionalpolitiska målsättningar samt att stärka samhällets krisberedskap. FI anser mot den bakgrunden inte att det är lämpligt att lägga ansvaret för att tillhandahålla dessa tjänster på vissa kreditinstitut. Syftet med förslaget skiljer sig därmed även väsentligt från syftet med den finansmarknadsrättsliga lagstiftningen.

Skulle lagstiftaren bedöma att vissa kreditinstitut har ett ansvar för rimlig tillgång till kontanttjänster i glesbygd, bör en sådan skyldighet därför regleras i en separat lagstiftning och inte, som kommittén föreslår, i den finansmarknadsrättsliga rörelselagstiftningen. Som en konsekvens anser FI även att betydande effektivitetsskäl talar emot att FI ska ansvara för sanktioner mot de berörda företagen.

Laddar sidan