Remissvar: Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

FI tillstyrker förslaget i promemorian som handlar om att kravet på enhetlig elektronisk rapportering ska gälla för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

Enligt en bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden ska svenska emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering.

Kraven ska enligt nuvarande övergångsbestämmelse tillämpas på års- och koncernredovisningar som ska offentliggöras närmast efter den 31 december 2019. I promemorian föreslås en ändring i övergångsbestämmelsen som innebär att kravet i stället ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

FI tillstyrker förslaget i promemorian som innebär att kravet ska börja tillämpas vid samma tidpunkt som de tekniska standarder där kravet specificeras ska börja tillämpas (kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/815 av den 17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat). Detta innebär att svensk rätt kommer att vara i överensstämmelse med unionsrätten.

Laddar sidan