Remissvar: Betänkande SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Finansinspektionen tillstyrker i stort utredningens förslag.

Sammanfattningsvis vill FI uppmärksamma följande:

  • Detaljreglering av säkerhetsskyddschefens organisatoriska placering är olämplig. Säkerhetsskyddschefen behöver ha en eller flera biträdande säkerhetsskyddschefer för att inte det ska uppstå luckor i säkerhetsskyddet vid dennes frånvaro.
  • FI anser också att det inte är tydligt om ny särskild säkerhetsbedömning, lämplighetsprövning och samråd behöver genomföras vid större revideringar av säkerhetskyddsavtal. Därtill är det oklart om och när en omfattande revidering av säkerhetsskyddsavtalet har förändrat förutsättningarna för det bör anses som ett nytt avtal.
  • Frågan om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna kan lämna sekretessbelagda uppgifter, t.ex. rörande ett enskilt tillsynsobjekt, till samordningsmyndigheten bör belysas ytterligare i den fortsatta beredningen.
  • Maximibeloppet för sanktionsavgifterna bör höjas och bestämmas i proportion till företagets omsättning för att vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Förslaget i betänkandet med ett maxbelopp på 10 miljoner kronor är lågt sett till att storleken på de företag inom den finansiella sektorn som kommer att omfattas av reglerna. FI bedömer att högre maxbelopp bör övervägas för att sanktionerna ska vara avskräckande.
Laddar sidan