Finansdepartementets promemoria Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak förslagen i Finansdepartementets promemoria Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

FI tillstyrker förslaget att avgifter vid återköp eller flytt av fond- och depåförsäkringar bara får avse direkta administrativa kostnader. FI tillstyrker också förslaget att det införs ett högsta belopp för hur höga avgifterna får vara. Däremot anser FI att det högsta beloppet ska vara 2 procent av prisbasbeloppet i stället för 1,27 procent som i förslaget.

Förslaget att försäkringsföretag inte får ta ut avgifter för återköp eller flytt av försäkringar vars värde uppgår till högst ett prisbasbelopp tillstyrks för premiebestämd tjänstepension. FI anser dock inte att detsamma ska gälla för kapitalförsäkring.

Slutligen tillstyrker FI att de föreslagna reglerna ska gälla retroaktivt för försäkringsavtal som har ingåtts efter den 30 juni 2007.

Laddar sidan