Remisspromemoria – ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Riksgälden har föreslagit ändringar i de föreskrifter som styr de avgifter som banker (och vissa andra institut) måste betala till staten för insättningsgarantin. FI anser att några av ändringarna går i rätt riktning, inte minst genom att ge ökad vikt åt de förväntade kostnaderna för insättningsgarantin. FI finner dock att underlaget i promemorian är otillräckligt för att bedöma om förslaget som helhet är ändamålsenligt och väl avvägt.

Det är på flera punkter svårt att utläsa varför modellen utformas på det sätt som Riksgälden föreslår. FI anser att Riksgälden även borde ha redovisat kvantitativa analyser av förslaget och dess konsekvenser. FI bedömer därför sammantaget att det inte går att ta ställning till om förslaget bör genomföras.

FI anser vidare att Riksgälden bör överväga att ändra målet för föreskrifterna. Avgifternas primära roll är att motverka att garantin snedvrider konkurrens på inlåningsmarknaden och att se till att staten får täckning för de kostnader som garantin kan orsaka. Den kommer till uttryck i principen att avgifter så långt det går ska vara försäkringsmässiga. Målet bör avspegla denna princip, inte att avgifterna ska syfta till ett generellt minskat risktagande, som Riksgälden föreslår.

Laddar sidan