Riksrevisionens granskning av FI:s arbete för att motverka intressekonflikter

2020-12-07 | Remissvar Om FI

Med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport lämnar FI ett remissvar.

I remissvaret behandlas Riksrevisionens granskningsrapport genom att FI lämnar kommentarer till granskningen, redogör för redan vidtagna åtgärder och beskriver de åtgärder som Finansinspektionen planerar att genomföra. FI:s uppfattning är att Riksrevisionens rekommendationer tillgodoses genom att de redovisade åtgärderna genomförs.

Laddar sidan