Yttrande över promemorian Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

FI tillstyrker i huvudsak förslaget och instämmer i stort i de bedömningar som görs.

FI föreslår dock vissa ändringar i den närmare utformningen av särregleringen. FI:s utgångspunkter i granskningen av lagförslaget har varit att säkerställa att reglerna även fortsättningsvis tar tillräcklig hänsyn till understödsföreningarnas storlek och särart.

Laddar sidan