Yttrande över promemorian En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Finansinspektionen (FI) tillstyrker flera av förslagen i promemorian.

I följande delar anser FI emellertid att förslagen inte bör genomföras eller att de behöver ses över och utredas närmare:

  • Förslaget om att samhällsintresset av miljömässigt hållbara investeringar ska beaktas vid kapitalkravsberäkningen bör omarbetas. Det är inte lämpligt att ytterligare sänka kapitalkravet för sådana investeringar förrän det har visats att de regelmässigt innebär en lägre finansiell risk.
  • FI avstyrker att det riskkänsliga kapitalkravet minskas med ytterligare ett justeringsbelopp.
  • Förslaget om att ett tjänstepensionsföretags säkerhetsreserv får ingå i kapitalbasen behöver utredas närmare.

Remissvaret behandlar endast de delar där FI har synpunkter i sak eller annars har anledning att kommentera de förslag som lämnas.

Laddar sidan