Remissvar: Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet

Betänkandet innehåller förslag på en rad olika politikområden som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten. Finansinspektionens svar är begränsat till de delar av betänkandet som avser bostadsmarknaden och absolut preskription för konsumentfordringar.

FI delar Jämlikhetskommissionens övergripande beskrivning av de problem som karaktäriserar den svenska bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen. FI har inga synpunkter på förslagen som presenteras i sak. Det är enligt FI:s mening viktigt att förändringar som har stor påverkan på boendekostnader för det ägda boendet sker stegvis för att undvika stora prisvariationer som både kan påverka den finansiella stabiliteten och enskilda konsumenter negativt.

FI avstyrker förslaget om absolut preskription. Det krävs ytterligare analys och utredning av förslagets konsekvenser. FI instämmer dock i Jämlikhetskommissionens problembild att överskuldsättning leder till stora ekonomiska och sociala konsekvenser. Likaså delar FI uppfattningen att det finns ett behov av att både minska inflödet i överskuldsättning och minska det befintliga antalet överskuldsatta.

Laddar sidan