Remissvar: Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag

FI anser att det på finansmarknadsområdet i många fall är olämpligt att anpassa regelverk eller handläggningsrutiner till storleken på ett finansiellt företag.

FI avstyrker förslaget att ge Regelrådet återremitteringsrätt. Vi avstyrker också förslaget om ett formellt och generellt ställningstagande att nationella genomföranden ska motsvara en miniminivå i relevanta EU-rättsakter.

FI tillstyrker utredningens överväganden och förslag till ändringar i arkiveringsreglerna och årsbokslutsreglerna i bokföringslagen.

Laddar sidan