En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

Nuvarande regler för ränteskillnadsersättning gynnar bankerna genom att ersättningen oftast blir högre än de direkta kostnader bankerna har. Det förslag till ändrade regler som regeringen skickat på remiss löser detta och ökar attraktiviteten för kunder att välja bundna bolån. Det skriver vi i vårt remissvar.

Dagens regler gör att det blir dyrt att säga upp bolån med bunden ränta. Då har banken rätt till ränteskillnadsersättning. Tanken är att låntagaren ska kompensera banken för kostnader som uppstår när ett lån sägs upp i förtid till följd av att ränteläget har ändrats sedan banken gav lånet. Det är rimligt att den som säger upp ett bolån med bunden ränta ska ersätta banken, men ersättningen blir oskäligt hög som det ser ut idag.

– En rättvis ränteskillnadsersättning har flera positiva effekter. Det blir mer attraktivt för kunder att välja bunden ränta och därmed minska sin ränterisk. Dessutom är det bra för konkurrensen på bankmarknaden genom att det blir enklare för kunder att byta bank, säger Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen.

Vi ser också att en förändrad ränteskillnadsersättning har fler positiva effekter. Exempelvis innebär det nya förslaget att låntagare som säger upp sina lån inte behöver betala oskäligt mycket till banken. Det rättar också till den ojämlika behandlingen av låntagare med svag förhandlingsposition som måste betala mer trots att bankens kostnad är densamma. Vidare innebär förslaget att rörligheten på bostadsmarknaden kan öka genom att färre hushåll bor kvar i en bostad enbart för att det är dyrt att säga upp lånet.