FI:s syn på revisionsrätten för verksamhet som läggs ut på molntjänstleverantörer

Tillgången till molntjänster har visat sig vara viktig för såväl små nystartade företag som för stora väletablerade aktörer. Ett ökat användande av molntjänster kan bidra till att sänka inträdesbarriärerna till finanssektorn, möjliggöra konkurrens, i vissa fall skapa stabilare it-miljöer och i slutändan medverka till bättre och billigare finansiella tjänster för konsumenter. Men molntjänster innebär också risker som måste hanteras. De krav som finns på finansiella företags förmåga att hantera sina risker, gäller därför också när de använder molntjänster.

Många företag har uttryckt att de är osäkra på FI:s syn på molntjänster, inte minst den så kallade revisionsrätten som innebär att företag måste säkerställa att företaget, dess revisorer och FI får tillgång till relevant information och lokaler. I denna promemoria redogör FI för sin syn på revisionsrätten utifrån regelverkets krav och FI:s erfarenheter.

Europeiska bankmyndigheten EBA har nyligen givit ut rekommendationer om användning av molntjänster som börjar gälla 1 Juli 2018. Även om EBA:s rekommendationer besvarar många frågor om hur företag och tillsynsmyndigheter bör förhålla sig till användningen av molntjänster finns det, som EU-kommissionen också uppmärksammat, fortfarande ett behov av ökad tydlighet om inte minst tillsynsmyndigheternas förväntningar. FI avser därför att i nära dialog med branschen fortsätta utveckla och förtydliga praxis på detta område.

Som ett led i detta arbete kommer FI inom kort att bjuda in till diskussion kring användning av molntjänster och ge finansiella företag och molntjänstleverantörer möjlighet att ställa frågor till FI.

Läs mer

Laddar sidan