Makrobaserade stresstester av svenska banker: resultat och metod hösten 2020

I denna promemoria redogör FI för ett stresstest av svenska banker som vi genomfört under hösten 2020. Resultaten tyder på att storbankerna har betydande motståndskraft mot en ytterligare fördjupning av den rådande ekonomiska krisen.

Promemorian beskriver metoden bakom och utfallet av detta stresstest. Testet belyser möjliga effekter på de svenska storbankernas finansiella ställning av en ytterligare fördjupning av den rådande ekonomiska krisen, som följd av en tilltagande spridning av coronaviruset.

Resultaten tyder på att storbankerna har betydande motståndskraft mot de kreditförluster som kan uppstå och dessutom utrymme att upprätthålla kreditförsörjningen. Den genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationen minskar som mest med 2,8 procentenheter i scenariot, från 17,6 procent under det andra kvartalet 2020 till 14,8 procent, om bankerna betalar ut utdelningar för vinst från 2019–2022 enligt sina utdelningsmål. Den lägsta marginalen till det nuvarande kapitalkravet blir då ungefär 1 procentenhet. Men som med alla andra liknande analyser råder det stor osäkerhet om resultaten.

FI använder makrostresstester som ett verktyg för att bedöma enskilda bankers motståndskraft men också för att bedöma stabiliteten i det finansiella systemet. Vi har under de senaste åren tagit fram ett antal modeller och ansatser för olika delar av bankernas resultat, balansräkningar och riskvägda tillgångar. På så sätt kan vi bedöma hur kapitalrelationen kan utvecklas i svårartade makroekonomiska scenarier.

Laddar sidan