Erik Thedéen: Makroekonomisk stabilitet och hushållens skulder

”Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas starkt. Både i ett historiskt perspektiv och i jämförelse med andra länder. Samtidigt kvarstår obalanserna på bostadsmarknaden. Tillsammans med det globalt låga ränteläget bidrar det till ett drivhus för ökade skulder. Hushållens skulder har ökat snabbt under en längre tid och det är fortsatt många nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sin inkomst.” Det sa Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen (FI), när han talade vid Swedbanks Finansfrukost i Karlstad i dag.

  • Datum: 2017-09-14
  • Talare: Generaldirektör Erik Thedéen
  • Plats: Swedbanks Finansfrukost, Elite Stadshotellet, Karlstad

FI är fortsatt oroad för hushållens stora skulder, underströk Erik Thedéen och bedömde att det behövs ytterligare åtgärder. "FI arbetar vidare med förslaget kring ett skärpt amorteringskrav. I fokus nu är att analysera inkomna remissvar", sa Erik Thedéen.

Erik Thedéen talade om FI:s två stabilitetsuppdrag: "Dels ska vi verka för stabilitet i det finansiella systemet, dels ska vi motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden. Målen är nära relaterade. I det förebyggande arbetet är primära uppgifter att stärka motståndskraften i det finansiella systemet och bland hushåll. Amorteringskrav och kapitalkrav är båda exempel på åtgärder i syfte att bygga motståndskraft mot finansiella och makroekonomiska störningar.

Erik Thedéen underströk att svensk ekonomi befinner sig i ett unikt läge. "Samtidigt som Sverige befinner sig i en högkonjunktur är räntorna på en historiskt mycket låg nivå. Tillsammans med fundamentala obalanser på bostadsmarknaden skapar denna kombination ett drivhusklimat för stigande bostadspriser och en fortsatt snabb skuldökning bland hushållen. Därmed byggs sårbarheter upp."

"Arbetet för att motverka finansiella obalanser handlar för närvarande främst om att öka motståndskraften hos hushållen. Bara under de senaste tre åren har huspriserna ökat med ungefär 40 procent", sa Erik Thedéen.

"Samtidigt har hushållens aggregerade skulder som andel av inkomst, skuldkvoten, ökat under de senaste 20 åren. Det utgör en betydande sårbarhet för enskilda hushåll, men också för svensk ekonomi."

Erik Thedéen beskrev att FI har vidtagit flera åtgärder för att begränsa de risker och sårbarheter som hushållens växande skulder medför, exempelvis bolånetak och amorteringskrav baserat på belåningsgrad.

"För att ytterligare öka hushållens motståndskraft har FI föreslagit en skärpning av amorteringskravet för nya bolånetagare med höga skuldkvoter, det vill säga de hushåll som tar stora lån i förhållande till sina inkomster. Förslaget innebär att hushåll som lånar mer än 450 procent av sin bruttoinkomst ska amortera 1 procent per år mer än det som följer av det nu gällande amorteringskravet. "

Avslutningsvis konstaterade Erik Thedéen:

"FI kan inte ensamt komma till rätta med de växande sårbarheterna på bostads- och bolånemarknaden. Speciellt inte under de förutsättningar som i nuläget råder i ekonomin och de risker som fortsätter att byggas upp. Det krävs även åtgärder från andra politikområden."

Läs mer

Laddar sidan